GIWA in brief - Swedish version


  
Google
UNEPGEFUniversity of Kalmar
Kort om GIWA

 • GIWA betyder Global International Waters Assessment (Globala utvärderingen av internationella vatten).
 • GIWA är ett vattenprogram, som leds av FN:s miljöprogram (United Nations Environment Programme, UNEP).
 • GIWA finansieras till ca 50 procent av den Globala Miljöfaciliteten, GEF (Global Environment Facility). Andra större bidragsgivare är den amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), det finska biståndsorganet Finnish Department for International Development Co-operation,och det svenska biståndsorganet Sida (Swedish International Development Co-operation Agency).
 • Globala utvärderingar i syfte att ge beslutsunderlag för GEF:s projektportfölj har redan gjorts för de andra tre områdena för GEF-finansiering: 'biologisk mångfald', 'klimatförändringar' samt 'uttunning av ozonskiktet'. Avsikten med GIWA är att få en jämförbar utvärdering till stöd för genomförande av GEF-området 'internationella vatten'.
 • GIWA-arbetet har pågått sedan 1999. Kalmar universitet har det övergripande ansvaret som programvärd. GIWA:s huvudsekretariat (Core Team and Co-ordination Office) har sitt säte i Kalmar.
 • Syftet med GIWA-arbetet är att producera en omfattande och integrerad global utvärdering av internationella vatten. Det är ämnat att bli en systematisk utvärdering av miljötillståndet och miljöproblemen i internationella vattenområden. Med internationella vatten menas havsområden, kustområden, sötvattenområden och grundvatten.
 • Det övergripande syftet är att utarbeta en omfattande strategisk utvärdering som kan användas av GEF och dess partners för att identifiera vilka åtgärder som bör prioriteras i arbetet med att skydda och restaurera internationella vattenområden. Detta skall leda till en signifikant förbättrad vattenmiljö på nationell, regional och global nivå.
 • GIWA-arbetet är utformat inte bara för att analysera de befintliga problemen och deras samhälleliga orsaker, utan också för att utveckla scenarier för det framtida tillståndet för världens vattenresurser och analysera möjliga politiska åtgärder med anledning av detta.
 • Det är meningen att man genom GIWA-arbetet skall kunna få till stånd väl underbyggda vetenskapliga råd och rekommendationer till beslutsfattare och andra med ansvar för förvaltningen av vattenresurser och hanteringen av miljö- och resursförvaltningsfrågor (inklusive åtgärder för att undvika miljöhot mot vattenresurser).
 • GIWA-arbetet inriktas främst på totalt 66 gränsöverskridande vattenområden (havsområden, sötvattenområden och grundvattenområden) runt om i världen.
 • Arbetet inriktas vidare på fem huvudsakliga problemområden, som i sin tur indelas i 23 specifika problem där miljöaspekter och socioekonomiska aspekter spelar stor roll. Analyser av orsakskedjor är ett mycket viktigt verktyg i arbetet med att identifiera och öka förståelsen av kopplingarna mellan de konstaterade problemen och deras socio-ekonomiska grundorsaker.

 

" Hav, sjöar, våtmarker, floder och grundvattenmagasin ger oss inte bara vatten för alla mänskliga behov. Dessa vattenområden utgör också livsuppehållande system, som förser oss med grundläggande ekologiska och andra funktioner och tjänster. De fysikaliska och biologiska egenskaperna hos vår planet skapas av tillgången på vatten. Utan vatten upphör allt liv.

Trots att vi människor i så vid bemärkelse är beroende av vatten, skadar eller förstör vi vattenmiljöer och missköter vattenresurser i global skala. Föroreningar, förstörelse av livsmiljöer, överutnyttjande av levande resurser och andra handlingar hotar nu den framtida utvecklingen av mänskliga samhällen, särskilt i Tredje världen. Vattenfrågor spelar därför en viktig, och en stadigt allt viktigare, roll i det internationella utvecklingssamarbetet. Den Globala Miljöfaciliten (GEF) har bestämt att Internationella Vatten skall vara ett av dess fyra huvudområden och GIWA förser GEF med nödvändig information för de beslut som skall fattas inom detta område.

När Dr. Klaus Töpfer, UNEP:s Exekutivdirektör, tillkännagav att GIWA-arbetet skulle starta så sa han att "bristen på en internationell vattenutvärdering har varit ett unikt och svårt hinder för att genomföra konkreta åtgärder eftersom man hittills har saknat en grund för att globalt identifiera och prioritera områden där sådana åtgärder behöver sättas in."

Dr. Töpfer noterade också att "i likhet med de utvärderingar som med UNEP i spetsen har gjorts av den Internationella Klimatpanelen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), inom ramen för den Globala utvärderingen av biologisk mångfald (Global Biodiversity Assessment), respektive Utvärderingen av stratosfäriskt ozon (Stratospheric Ozone Assessment), kommer den Globala utvärderingen av internationella vatten att ge intellektuell vägledning i arbetet med de globala miljöproblem och hot som nu drabbar gränsöverskridande vattenområden."

GIWA är en världsomspännande utvärdering, men utförs huvudsakligen i 66 områden (subregions). Den bygger i stor usträckning på de många studier och data som redan finns eller håller på att utarbetas på olika nivåer världen runt. GIWA har mycket nära samarbete och kontakter med alla relevanta organisationer, myndigheter, program och projekt som utgör GIWA:s nätverk. Detta inbegriper utbyte av data, samordning av program, gemensamma aktiviteter, etc. Det är viktigt att vi undviker dubbelarbete. Ett väl utformat nätverk, och ett aktivt deltagande av alla organisationer i samtliga 66 områden, är mycket viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt GIWA-arbete.


Global International Waters Assessment, GIWA
SE- 391 82 Kalmar, Sweden
Phone: +46- 480 44 60 00. Fax: +46- 480 44 73 55.
E-mail: info@giwa.net

page last modified on 22 August 2006